Šoféri POZOR: Povinná výbava auta prešla zásadnou ZMENOU, toto viac nebudete potrebovať!

Motoristi pozor! Nie každý z vás zrejme postrehol nedávnu zmenu povinnej výbavy motorových vozidiel z dielne Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Nemusíte sa však báť, namiesto ďalších povinností vám niektoré po novom ubudnú.

Povinnou výbavou motorových vozidiel viac totiž nie sú napríklad náhradné elektrické poistky, náhradné žiarovky a ťažné lano. Obrovskou novinkou však je zrušená povinnosť vodiča mať vo vozidle tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody, jednoducho správu o nehode pre poisťovňu.

Množstvo šoférov uvedený krok Ministerstva dopravy považuje za nedbalý, pretože tak môže jednoducho nastať situácia, že ani jeden z účastníkov dopravnej nehody nebude mať pri sebe potrebné tlačivá, čím si značne skomplikujú situáciu.

Čo stále patrí do povinnej výbavy?

Ako informuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky na svojich stránkach, do povinnej výbavy motorového vozidla patrí:

Homologizovaný prenosný výstražný trojuholník

Platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné. Prenosný výstražný trojuholník musí byť homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27. Umiestňuje sa počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo na náklade alebo v dôsledku dopravnej nehody. Výstražný trojuholník musí byť vo vozidle v ochrannom kryte (napríklad v obale) alebo bez ochranného krytu, no vtedy musí byť zabezpečená jeho nevyhnutná ochrana proti vonkajším vplyvom počas prepravy.

Bezpečnostný reflexný odev

Platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné. Vyhláška necháva možnosť výberu pre prevádzkovateľa vozidla (môžete mať napríklad vestu, overal, nohavice, bundu alebo pláštenku). Čo je ale dôležité? Bezpečnostný odev musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla. Musí tiež spĺňať technickú normu pre odevy s vysokou viditeľnosťou. Je ale možné použiť aj odevy, ktoré v čase výroby spĺňali aj technickú normu pre výstražné odevy (STN EN 471 + A1). Technická norma pripúšťa tri farby bezpečnostného odevu – fluorescenčná žltá, fluorescenčná oranžovočervená alebo fluorescenčná červená.

Náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru

Platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy. Povinnou výbavou musí byť aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák. Platia však aj výnimky. Touto povinnou výbavou nemusia byť vozidlá vybavené, ak ide o vozidlá, ktoré majú všetky kolesá vybavené pneumatikami s technológiou, umožňujúcou jazdu aj po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík.

Taktiež ak ide o vozidlá vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie, platí to aj u autobusov a nákladných vozidiel nad 3,5 tony, v prípade ktorých vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky.

Týka sa to aj mestských autobusov, špeciálnych nákladných vozidiel, špeciálnych vozidiel, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

Prípojné vozidlá nad 750 kg a prípojné vozidlá za traktory s konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h musia byť tiež vybavené náhradným kolesom s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru. Jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso.

Touto povinnou výbavou nemusia byť tieto prípojné vozidlá vybavené, ak ide o vozidlá vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie.

U vozidiel nad 3,5 tony vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky alebo vozidlá sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

Lekárnička

Platí pre motocykle nad 50 cm3, trojkolky nad 50 cm3, štvorkolky nad 50 cm3, osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné.

Druhy a obsah lekárničiek ustanovuje príloha č. 2 k vyhláške č. 134/2018 Z. z. Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia.

Snehové reťaze

Rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca – platí však len pre nákladné vozidlá nad 12 ton.

Zakladací klin

Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený.

Pri motorovom a prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.

Hasiaci prístroj

Povinnou výbavou nákladných vozidiel nad 3,5 t, autobusov s počtom do 22 miest na sedenie, traktorov a pracovných strojov samohybných je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg, a autobusov s počtom nad 22 miest na sedenie je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg.

Vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení musia mať jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.

Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste.

Nová vyhláška podobne ako pri bezpečnostnom odeve priamo stanovuje, že aspoň jeden hasiaci prístroj musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla, pričom sa predpokladá, že každý hasiaci prístroj musí byť v použiteľnom stave.

Dopravné jednotky pri preprave nebezpečných vecí musia byť vybavené osobitnou výbavou a výbavou na osobnú ochranu, ako aj protipožiarnou výbavou podľa dohody ADR. Počet hasiacich prístrojov podľa dohody ADR a podľa vyhlášky č. 134/2018 Z. z. sa pri dopravných jednotkách použitých na prepravu nebezpečných vecí nesčítava, ale platí najmenší obsah náplní a najmenší počet hasiacich prístrojov na dopravnú jednotku podľa osobitného predpisu.

Zdroj/Foto: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Freepik